The National Botanic Garden of Wales; Records tumble as Garden flourishes

National Botanic Garden

The National Botanic Garden of Wales has recorded a 17 per cent increase in visitors and record commercial figures for 2016/17, generating an operating surplus for the third year in a row.

 

The 20,000 rise in people through the door for the year to the end of March has been quickly followed by record-breaking figures for April, when visitor numbers more than doubled at the Carmarthenshire attraction.

National Botanic Garden

With take-up in National Botanic Garden membership beating all records up 16 per cent as part of a £174,000 increase in commercial income – despite an £89,000 fall in public sector funding – and plenty of plans in place for new attractions and investment, Botanic Garden bosses are buoyant at the prospect for 2017.

 

Director Huw Francis said: “If the present is anything to go by, the future looks bright.”

National Botanic Garden

Mr Francis explained that the  National Botanic Garden has been working hard at broadening its appeal and new developments introduced in 2016 had proved a big hit with local people and tourists alike: “We’ve invested in a new play park, a hay bale maze, water zorbing and a brand new tropical Butterfly House, the development of which has created a huge amount of interest.”

 

This year, the National Botanic Garden is teaming up with award-winning Pembrokeshire Falconry to create the British Bird of Prey Centre which, says Mr Francis, will increase footfall still further with daily flying displays of amazing native birds of prey. The target is for 10% year on year increases in visitors over the next five years.

National Botanic Garden

All this good news comes hot on the heels of the announcement by the Heritage Lottery Fund that it is backing the Garden’s Regency Restoration project to the tune of £3.55 million, which will reinstate one of Britain’s finest historic water parks and create one of Wales’ premier heritage attractions.

 

With plans to introduce camping and glamping on the 568-acre site in 2018, Mr Francis is confident the ambitious programme of growth will continue to pay dividends: “Last year was a big success for us in terms of visitor numbers and commercial return. And this new financial year has started with a bang, seeing our April visitor figure surge to a pretty amazing 19,456 up from last year’s 9,632.”

 

Head of Development, Rob Thomas said: “The success of this fresh approach is clearly evidenced by last year’s results and the start we’ve made to this year.

National Botanic Garden

“We have big plans for headline-grabbing summer events and these, coupled with the other new ventures, will drive up interest even further and keep people coming back over and over again – all of which will underpin our long-term sustainability and will firmly establish the Garden’s position as an iconic, must-see destination and a national asset for all of Wales.”

 

 

National Botanic Garden

   
Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn tyfu’n dda

 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cofnodi cynnydd o 17 y cant mewn ymwelwyr a’r ffigurau masnachol uchaf ar gyfer 2016/17, gan gynhyrchu gwarged gweithredol am y drydedd flwyddyn yn olynol.

 

Mae’r cynnydd o 20,000 o bobl drwy’r drws ar gyfer y flwyddyn hyd at ddiwedd mis Mawrth wedi cael ei ddilyn gan ffigyrau sy’n torri recordiau ar gyfer Ebrill, pan fu’r nifer o ymwelwyr yn fwy na dwbl i’r atyniad yn Sir Gaerfyrddin.

 

Gyda’r nifer o bobl yn cofrestru am aelodaeth i’r Ardd yn curo holl gofnodion, ac i fyny 16% fel rhan o gynnydd o £174,000 mewn incwm masnachol – er gwaethaf gostyngiad o £89,000 mewn cyllid o’r sector cyhoeddus – a gyda digon o gynlluniau ar waith ar gyfer atyniadau newydd a buddsoddiadau, mae Rheolwyr yr Ardd yn frwdfrydig ar gyfer 2017.

Meddai’r Cyfarwyddwr, Huw Francis: “Os yw’r presennol yn arwyddocâd o beth sydd i ddod, mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair.”

 

Esboniodd Mr Francis bod yr Ardd wedi bod yn gweithio’n galed ar ehangu ei hapêl ac mae datblygiadau a gyflwynwyd yn 2016 wedi bod yn llwyddiant mawr gyda phobl leol a thwristiaid fel ei gilydd:  “Rydym wedi buddsoddi mewn parc chwarae newydd, drysfa wellt, sorbio dŵr a’r Plas Pilipala trofannol newydd sbon, a gwnaeth y  gwaith datblygu ohono greu llawer iawn o ddiddordeb.”

 

Eleni, mae’r Ardd yn cydweithio gyda’r arobryn Hebogyddiaeth Sir Benfro i greu’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig a fydd, meddai Mr Francis, yn cynyddu’r nifer yr ymwelwyr ymhellach gydag arddangosfeydd hedfan dyddiol o adar brodorol anhygoel ysglyfaethus.  Y targed yw cynnydd o 10% o flwyddyn ar ôl blwyddyn o ymwelwyr dros y pum mlynedd nesaf.

 

Mae’r holl newyddion da yma’n dilyn y cyhoeddiad gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ei fod yn cefnogi prosiect Adfer Parcdir Godidog o Gyfnod Rhaglywiaeth yr Ardd, gyda chost o £3.55 miliwn, a fydd yn adfer un o barciau dŵr hanesyddol gorau Prydain ac i greu un o’r prif atyniadau treftadaeth yng Nghymru.

 

Gyda chynlluniau i gyflwyno gwersylla a glampo i’r safle 568 erw o faint yn 2018, mae Mr Francis yn hyderus y bydd y rhaglen uchelgeisiol o dwf yn parhau i dalu elw:  “Roedd y llynedd yn llwyddiant mawr i ni o ran nifer yr ymwelwyr ac elw masnachol.  Ac mae’r flwyddyn ariannol newydd hon wedi dechrau’n dda, wrth i’n ffigyrau ymwelwyr ym mis Ebrill dyfu i fod yn 19, 456 anhygoel, i fyny o’r 9,632 cawsom lynedd.”

 

Dywedodd Pennaeth Datblygu’r Ardd, Rob Thomas: “Mae’r llwyddiant o’r ffordd newydd hyn o fynd ati wedi’i dystio’n glir gan ganlyniadau’r llynedd a’r dechrau yr ydym wedi cael i’r flwyddyn hon.

 

“Mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer digwyddiadau’r haf, a gwnaiff hawlio’r penawdau, ac mae’r rhain, ynghyd â’r mentrau newydd eraill, yn mynd i yrru diddordeb pellach a chadw pobl yn dod yn ôl drosodd a throsodd – ac mae pob un ohonynt yn sail i’n cynaliadwyedd hirdymor a bydd yn sefydlu’r Ardd fel cyrchfan eiconig, rhaid ei gweld ac yn ased cenedlaethol i Gymru gyfan.”

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here