Growing the Future at the National Botanic Garden of Wales

Growing the Future

The National Botanic Garden of Wales is embarking on a five-year project to champion Welsh horticulture, protect wildlife and extol the virtues of growing plants for food, fun, health and well-being. Growing the Future is a pan-Wales programme which will see seven new jobs created at the Botanic Garden in Carmarthenshire.

The project has received £2.3 million of funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It follows on from the Botanic Garden’s successful Growing the Future pilot scheme.

Leading the project is the Botanic Garden’s Head of Science, Dr Natasha de Vere. She said: “This new project is fantastic news for the Garden, for horticulture and for Wales.

“Gardens and gardening are part of our way of life and have an incredible amount to offer in terms of health and fitness, as wildlife habitats and as places to secure our food supply. Growing the Future will look at all of these aspects with a special focus on training and engagement.”

Dr de Vere explained that the courses and special events planned to highlight these areas will also provide a fabulous showcase for the huge range and high quality of Welsh horticultural produce – from specialist nurseries producing unique plants and flowers, to commercial growers providing the finest fruit and vegetables.

“Shining a spotlight on all the great work going on and our fabulous Welsh-grown produce is an important part of the project, and we will also be looking to the future and how we can harness the latest science and technology for a sustainable, future-proof sector.”

“One of the key elements will be to harness the cutting-edge research into helping save pollinators in Wales currently being carried out by the Garden’s science team,” said Dr de Vere.

Along with a broad range of training courses for adults and children from right across Wales, the project also includes events such as festivals, conferences, shows and family activities.

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs, Lesley Griffiths, said:  “This exciting new project Growing the Future will provide training and engagement to support the value of gardens for growing food, keeping fit and helping the environment by showcasing the diversity and quality of Welsh horticultural produce.”

National Botanic Garden of Wales director, Huw Francis said: “We are all very excited about Growing the Future. The ambition is to promote the value of gardens for growing food, keeping fit and helping the environment, championing Welsh produce and producers, and securing the future of the sector.”

The Growing the Future pilot, which ran between 2012 to 2015, involved more than 5,000 people being trained in planting, sowing and growing. The new Growing the Future project builds on this work and aims to engage with more than 100,000 people over the five years of the project.

 

Datganiad i’r wasg: 1 Tachwedd, 2017

Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cychwyn ar brosiect pum mlynedd o hyd i hyrwyddo garddwriaeth, amddiffyn bywyd gwyllt ac i ganmol y manteision o dyfu planhigion am fwyd, hwyl, iechyd a lles yng Nghymru.

 

 

                                             

 

Mae Tyfu’r Dyfodol yn rhaglen i Gymru gyfan, a fydd yn gweld saith swydd newydd yn cael eu creu yn yr Ardd Fotaneg yn Sir Gaerfyrddin.

 

Mae’r prosiect wedi derbyn £2.3 o gyllid trwy Gymunedau  Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Wledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.  Mae’n dilyn ymlaen o gynllun arbrofol llwyddiannus Tyfu’r Dyfodol yr Ardd Fotaneg.

 

Yn arwain y prosiect fydd Pennaeth Gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg, Dr Natasha de Vere.  Meddai: “Mae’r prosiect newydd hwn yn newyddion gwych i’r Ardd, i arddwriaeth ac i Gymru.”

 

“Mae gerddi a garddio yn rhan o’n ffordd o fyw ac mae ganddynt gymaint i’w gynnig o ran iechyd a ffitrwydd, fel cynefinoedd i fywyd gwyllt ac fel lleoedd i sicrhau ein cyflenwad bwyd.  Bydd Tyfu’r Dyfodol yn edrych ar yr holl agweddau hyn gyda ffocws arbennig ar hyfforddiant ac ymgysylltu.”

 

Eglurodd Dr de Vere y bydd y cyrsiau a’r digwyddiadau arbennig a gynlluniwyd i dynnu sylw at y meysydd hyn hefyd yn rhoi’r cyfle i arddangos yr ystod eang o gynnyrch garddwriaethol Cymreig o ansawdd uchel –  feithrinfeydd arbenigol sy’n cynhyrchu planhigion a blodau unigryw, i dyfwyr masnachol sy’n darparu’r ffrwythau a llysiau gorau.

 

“Mae rhoi sylw i’r holl waith sy’n digwydd, a’r cynnyrch Cymreig arbennig yn rhan bwysig o’r prosiect, a byddwn hefyd yn edrych tuag at y dyfodol a sut y gallwn fanteisio ar y wyddoniaeth a’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer dyfodol sy’n gynaliadwy.”

 

“Un o’r elfennau allweddol fydd harneisio’r ymchwil blaengar i helpu arbed peillwyr yng Nghymru sy’n cael ei chynnal ar hyn o bryd gan dîm gwyddoniaeth yr Ardd.” Meddai Dr de Vere.

 

Ynghyd ag ystod eang o gyrsiau hyfforddi i oedolion a phlant o bob cwr o Gymru, mae’r prosiect hefyd yn cynnwys digwyddiadau megis gwyliau, cynadleddau, sioeau a gweithgareddau i’r teulu.

 

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Bydd y prosiect newydd cyffrous hwn, Tyfu’r Dyfodol, yn darparu hyfforddiant ac ymgysylltiad i gefnogi gwerth gerddi ar gyfer tyfu bwyd, cadw’n heini a’n helpu’r amgylchedd trwy arddangos yr amrywiaeth ac ansawdd o gynnyrch garddwriaethol Cymreig.”

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Huw Francis: “Rydym yn gyffrous iawn am Dyfu’r Dyfodol.  Yr uchelgais yw hybu gwerth gerddi ar gyfer tyfu bwyd, cadw’n heini a helpu’r amgylchedd, gan hyrwyddo cynnyrch a chynhyrchwyr Cymru, a sicrhau dyfodol y sector.”

 

Gwnaeth cynllun arbrofol Tyfu’r Dyfodol, a wnaeth rhedeg rhwng 2012 a 2015, gweld mwy na 5,000 o bobl yn cael eu hyfforddi mewn plannu, hau a thyfu.  Mae’r prosiect Tyfu’r Dyfodol newydd yn adeiladu ar y gwaith hwn ac yn anelu at ymgysylltu â mwy na 100,000 o bobl dros bum mlynedd y prosiect.

 

 

 

 

 

 

David Hardy

Head of Marketing/Pennaeth Marchnata

email / e-bost David.Hardy@gardenofwales.org.uk

 

National Botanic Garden of Wales
Llanarthney, Carmarthenshire, SA32 8HN
Tel: 01558 667130

077 36 36 55 60

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
Ffôn: 01558 667130

077 36 36 55 60

 

 

 

Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg

Please write to me in Welsh or English

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here